Garantijos

1.  Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus ar perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Pardavėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Pardavėjas per tarpusavyje sutartą terminą privalo pašalinti trūkumus ar gedimą arba pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis.

3. Prekės nekeičiamos, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jeigu yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

3.1 prekė buvo sugadinta paveikta mechaninės jėgos ar mechanizmų;

3.2 prekė buvo sugadinta dėl Pirkėjo tyčios ar neatsargumo;

3.3 prekė panaudota ne pagal paskirtį ar kitaip, nei nurodyta prekės eksploatacijos

instrukcijoje:

  • prekė be ratukų ekplotuota patalpose, kuriose temperatūra aukštesnė nei +80˚C ar žemesnė nei -40˚C;
  • prekė su ratukais ekplotuota patalpose, kuriose temperatūra aukštesnė nei +60˚C ar žemesnė nei -20˚C;
  • prekės apkrova vienam kvadratiniam metrui didesnė nei 400 kg;

3.4 prekę taisė ar pritaikė Pirkėjas arba tretysis asmuo nesinaudojant Pardavėjo

paslaugomis.

4. Garantinių įsipareigojimų terminas yra 18 mėnesių, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas netaikomas, jeigu pritaikoma bent viena iš 3 punkto sąlygų.

5. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 97/7/EB 1997 m. gegužės 20 d. „dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutarčių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.  Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, Pirkėjui nėra grąžinamos Grąžinamos prekės (-ių) pakuotė turi būti nepažeista.

6. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių, bus sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos įstatymais bei kitais norminiais teisės aktais.